Availability Calendar

Sảnh Hội nghị

Tên sảnh

Kích thước

Diện tích (m2)

Kiểu lớp học

Kiểu rạp hát

ROSE

16.3m x 22.6m

370

200

350

VIOLET

16.3m x 22.6m

370

200

350

TULIP

16.3m x 22.6m

370

200

350

MIMOSA

16.3m x 22.6m

370

200

350

FORGETMENOT

39m x 14m

546

250

400

SUFFLOWER

39m x 14m

546

350

500

Phòng sự kiện
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp